snmpset -v 2c -c private 10.1.1.2 1.3.6.1.2.1.1.5.0 s “huawei2222”

SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: huawei2222

 

全局告警开关,控制所有端口。

1:表示全局告警开关开启。

2:表示全局告警开关关闭。

缺省情况下,全局告警开关开启。

snmpset -v 2c -c private 10.1.1.2 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.4.0 i 1
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.5.25.134.1.1.4.0 = INTEGER: 1

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注